Obchodní podmínky

Závazné obchodní podmínky

1.Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.4coffee.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu 4coffee s.r.o., IČO: 24130711, DIČ:CZ24130711 se sídlem Rožmitál pod Třemšínem, V Lužánkách 437, okres Příbram, PSČ 262 42 a je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 181379 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Kontaktní údaje společnosti:
4coffee s.r.o.
email: info@4coffee.cz
tel.: +420 725 966 866

(Jsme vám k dispozici vždy v pracovní dny od 10:00-16:00. Mimo pracovní dobu nám prosím zašlete zprávu nebo e-mail a my se vám ozveme zpět. Cena hovoru za minutu dle standardních sazeb operátorů. )

Kupující je povinen seznámit se s Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

2.Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3.Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

4.Cena zboží a platba

Cena zboží v internetovém obchodě je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného Kupujícím, má Kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti Kupujícího.

Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen v dohodnuté době zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). Nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.

5.Objednávky zboží

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího osobně,emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží. V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce). Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyskladnění.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyskladnění z důvodu:

  • bez udání důvodu
  • zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

6.Dodací lhůty

Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 3 pracovních dnů po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky.

Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem k exkluzivitě produktu, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat. O přesném stavu vyřizovaní své objednávky se může kupující kdykoli informovat e-mailem či telefonicky.

7.Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 53, odst. 7 Obč.Z. má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení reklamace vadného zboží (viz Reklamační řád). Kupující může realizovat toto své právo tím, že jako projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí objednané zboží. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

  • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení
  • výrobek musí být v původním obalu s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.)

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží.

Kupující nemůže odstoupit od smluv:
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

8.Vrácení peněz

Peníze jsou vráceny prostřednictvím bankovního převodu a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího k odstoupení od smlouvy. V požadavku odstoupení od smlouvy prosím vždy uveďte číslo bankovního účtu, na který si přejete prostředky vrátit. Pokud požadujete vrátit platbu jiným způsobem, pak nás kontaktujte pro dohodnutí pro Vás nejvhodnějšího postupu. Prodávající může v souladu s § 53, odst. 10 Obč.Z. vůči kupujícímu požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

9.Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Obchodní podmínky a Reklamační řád - celé znění PDF 98 kB
4coffee s.r.o. - Váš partner pro kvalitní kávu

Základem pražení je zelená káva.


Ověřená kvalita zelené kávy v naší nabídce.


4coffee s.r.o.

V Lužánkách 437
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

tel: +420 725 966 866
e-mail: zdenek@4coffee.cz

IČO:24130711
DIČ:CZ24130711

Provozovna

Věšín 232, 262 43 Věšín

Zdeněk Vantuch - kontaktní osoba
tel: +420 725 966 866
e-mail: zdenek@4coffee.cz

Jana Nová - administrativa
e-mail: info@4coffee.cz

Jitka Jůzová - expedice
tel: +420 720 952 439
e-mail: expedice@4coffee.cz

Další fotogalerie Další galerie se otevřou v nové záložce